My “Velvet Revolution”

To read my post in the original Czech, please scroll down…..

Recently, an American colleague asked me what the 1989 “Velvet Revolution” meant to me. You see, I was born and raised in communist Czechoslovakia through my education years, and then after working in Brussels as a diplomat, I returned to Prague with my family two years ago to join AT&T as the head of Central and Eastern Europe government affairs.

We had quite a long discussion and I realized that, although it is possible to talk about the Velvet Revolution in terms of anecdotal incidents or situations, unless one actually experienced it, it is hard to understand what life was like in totalitarian communist Czechoslovakia. Basically, life was shaped by large and small injustices that made people despondent and deprived their motivation. You did not have privacy.  You did not have freedom to travel.  Often, you could not choose your occupation.

For example, in 1990 one had to wait for decades to be allocated a fixed phone line. I remember our neighbor died, and a week later she received notice that the fixed line she had waited a lifetime for had finally been assigned to her.

One recent time when I reflected on the changes from these last 22 years, and the tremendous transformation of our society, was during my visit to the AT&T offices in Brno in the Czech Republic, and Kosice in neighboring Slovakia. I had the opportunity to talk with AT&T managers and hundreds of our employees. Many of them are younger than me, and it was evident that they were born into freedom. They are not personally burdened by the totalitarian past. They are open, educated, fearless and fully motivated by the possibility of the impact of their personal decisions and actions, and are no different from young people from countries that have enjoyed freedom for much longer. For me, moving back to the country, it is amazing to see a place and a people transformed, even if only some of us remember the counterpoint in recent history.  Personally it is also fascinating that a company like AT&T can operate without any restrictions in the Czech Republic and Slovakia, which 22 years ago I wouldn’t have even dreamed of. It may take several generations to fully overcome the legacy of the past, but with communications that freely connect people across borders, it might happen faster.

Moje “sametová revoluce”
Před nedávnem se mne jeden americký kolega z firmy ptal, co pro mne osobně představovala „Sametová revoluce“ v roce 1989. Narodil jsem se totiž a vyrůstal v komunistickém Československu, kde jsem i částečně studoval a teprve později, poté, co jsem několik let pracoval v Bruselu jako český diplomat, jsem se vrátil před dvěma lety do Prahy se svou rodinou  a začal jsem pracovat pro AT & T jako ředitel vnějších vztahů pro střední a východní Evropu.

Následně jsme vedli celkem dlouhou diskusi a já si uvědomil, že je možné ve vazbě na sametovou revoluci a dobu před ní zmínit více či méně anekdotické příhody či situace, ale stejně ten, kdo to nezažil, těžko pochopí,  v čem spočíval život v totalitním komunistickém Československu. V podstatě byl život formován menšími či většími ústrky, které nečinily lidi šťastnými a braly jim jakoukoli motivaci. Ta zkušenost je prostě nepřenositelná. Lidé neměli soukromí, nesměli cestovat. Mnohdy jste si ani nemohli svobodně zvolit povolání.

Tak například ještě v roce 1990 se čekalo desítky let na přidělení pevné linky. Pamatuji si naši sousedku, která zemřela a o týden později jí přišlo upozornění, že ji byla přidělena pevná linka, na kterou čekala celý život.

Naposledy jsem se nad těmi posledními 22 lety a transformací naší společnosti zamýšlel při mé návštěvě AT&T center v Brně v České Republice a v Košicích v sousedním Slovensku.  Měl jsem možnost diskutovat s manažery AT&T a stovkami našich zaměstnanců. A uvědomil jsem si, že naprostá většina z nich je mladší než já a již se narodili do svobody. Nejsou tak zatížení ničím z temné totalitní minulosti. Jsou otevření, vzdělaní, nebojácní a velmi motivování díky možnosti svobodně přijímat rozhodnutí a ovlivňovat tak své životy. V podstatě se ničím neliší od mladých lidí ze zemí, které se těšily svobodě podstatně déle. A pro mne osobně, po návratu domů,  je fascinující najít zemi a její obyvatelé, kteří prošli takovou změnou, i když čím dál tím méně lidí si pamatuje na nedávno minulou. Stejně tak je pro mne osobně úžasné, že v České republice a Slovensku může bez omezení působit taková společnost jako AT&T, o čemž bych býval před 22 lety ani nesnil. Může trvat několik generací, než zcela překonáme dědictví let minulých, ale díky komunikacím, které svobodně spojují lidi přes hranice, se tak může stát rychleji.

 

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × four =

COMMENT MODERATION POLICY

AT&T pre-moderates comments on our blog before they are published. This means there will be a delay between the time a comment is submitted and it appears on the post. Profanity, or topics that are not germane to the post will not be approved for posting.